PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỮ LIỆU QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

CỤC KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Điều khoản bảo mật thông tin
{ "JS_MSG_SAVE_SUCCESS": "Đã lưu dữ liệu thành công!", "JS_MSG_CONFIRM_SAVE": "Bạn có muốn lưu?", "JS_MSG_DATA_LOGGER": "DataLogger ID chưa cấu hình. Bạn có muốn cấu hình?", "JS_MSG_CONFIRM_DELETE": "Bạn có muốn xóa?", "JS_MSG_CONFIRM_ISSUE_COMMAND": "Bạn có muốn thực hiện lệnh lấy mẫu?", "JS_MSG_CONFIRM_SET_SCHEDULE_COMMAND": "Bạn có muốn đặt kế hoạch lấy mẫu?", "JS_MSG_CONFIRM_RECORD_CAMERA" : "Bạn có muốn ghi hình Camera?", "MSG_CONFIRM_RUN_TASK": "Bạn có muốn khởi động batch chạy tự động?", "JS_MSG_CONFIRM_UPDATE" : "Thông số đã tồn tại. Bạn có muốn cập nhật?", "JS_DT_SEARCH": "Tìm kiếm", "JS_DT_DISPLAY": "Hiển thị ", "JS_DT_NO_RECORD": "Không có dữ liệu! ", "LBL_PLEASE_WAIT": "Đang xử lý ...", "LBL_OK": "OK", "LBL_NOTIFICATION": "Thông báo", "LBL_ALERT": "Cảnh báo", "LBL_ERROR": "Lỗi", "LBL_CANCEL": "Hủy", "LBL_CONFIRM_ACTION": " ", "LBL_HAVE_NOT_SELECTED_RECORD_YET": "Chưa chọn dữ liệu!", "LBL_ONLY_SELECT_ONE_RECORD": "Chỉ chọn dòng dữ liệu!", "JS_DT_IN": "Tổng ", "JS_DT_FIRST": "|<", "JS_DT_PREVIOUS": "<<", "JS_DT_NEXT": ">>", "JS_DT_LAST": ">|", "JS_MSG_UPLOAD_SUCCESSFULLY": "Tải lên thành công!", "JS_MSG_GENERATED_SUCCESSFULLY": "Xuất file thành công!", "JS_MSG_THIS_FILE_EXISTED_OVERWRITE": "Tệp tin đã tồn tại. Bạn muốn ghi đè không?", "MSG_PASSWORD_AGAIN_IS_NOT_MATCHED": "Mật khẩu không khớp", "MSG_ONLY_INPUT_IMAGE_FOR_THIS_FIELD": "Hãy nhập file ảnh cho trường 'Ảnh đại diện'!", "LBL_INPUT_VALID_IP_ADDRESS": "Nhập URL hợp lệ!", "LBL_INPUT_GREATER_THAN_TWO": "Nhập số >= 2", "LBL_INPUT_INTEGER": "Hãy nhập số nguyên!", "LBL_INPUT_INTEGER_MAX": "Chú ý giới hạn trên phải nhỏ hơn giá trị qui chuẩn hoặc giá trị đo giữa (với trường hợp là giá trị do dưới)!", "LBL_INPUT_IP": "Sai định dạng IP Address", "LBL_SELECT_THIS_FIELD": "Hãy chọn trường này!", "LBL_USERNAME_IS_INVALID": "Tên đăng nhập không hợp lệ!", "MSG_SELECT_RECORD_TO_DELETE": "Vui lòng chọn bản ghi để xóa!", "MSG_SELECT_ATLEAST_ONE_RECORD": "Vui lòng chọn ít nhất một bản ghi!", "MSG_BIRTHDATE_MUST_BE_GREATER_THAN_NOW": "Ngày sinh không được lớn hơn ngày hiện tại!", "JS_MSG_INVALID_FILE_JAR": "Định dạng file không phải .jar!", "JS_DATA": "Dữ liệu", "JS_FIELD_NAME": "Tên trường", "Please select a station first!": "Hãy chọn một trạm!", "Please select both year and month/quarter!": "Hãy chọn cả năm và tháng/quý hoặc bỏ chọn cả hai!", "LBL_INPUT_MANDATORY_FIELD": "Hãy nhập trường này!", "LBL_CBB_DATALOGGER_TYPE": "Bạn chưa chọn loại Datalogger!", "LBL_INPUT_USERNAME_FIELD": "Tên người dùng không đúng định dạng (viết liền, không dấu)!", "LBL_INPUT_DIGIT_VALUE" : "Hãy nhập trường này giá trị số!", "LBL_INPUT_RANGE" : "Hãy nhập giá trị trong khoảng {0} - {1}", "LBL_INPUT_EMAIL_FIELD" : "Email không đúng định dạng", "LBL_INPUT_PHONE_FIELD" : "Phone không đúng định dạng", "ERR_Tendecy_Preparing_Exceed" : "Giá trị đo dưới < Giá trị đo giữa < Giá trị vượt quy chuẩn", "ERR_Day_Search" : "Ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc", "ERR_Day_Input" : "Ngày nhập vào không đúng", "ERR_Day_Input_To_Date" : "Ngày kết thúc nhập vào không đúng", "ERR_Day_Input_From_Date" : "Ngày bắt đầu nhập vào không đúng", "ERR_Day_Input_From_Date_1_YEAR" : "Ngày bắt đầu cách ngày kết thúc quá 1 năm", "ERR_Day_Input_From_Date_1_MONTH" : "Ngày bắt đầu cách ngày kết thúc quá 1 tháng", "ERR_Excel_Export_1_Month" : "Không xuất được file excel quá 1 tháng", "ERR_Day_Input_From_Date_14_DAYS" : "Ngày bắt đầu cách ngày kết thúc quá 14 ngày", "ERR_Day_Blank" : "Chưa nhập ngày", "ERR_Day_Input_Blank" : "Chưa nhập ngày bắt đầu", "ERR_Day_Input_To_Date_Max_Exceed" : "Ngày kết thúc không được quá hiện tại", "ERR_Day_Input_Station_Last_Time_Max_Exceed": "Thời gian bắt đầu đọc file không được quá hiện tại", "View more": "Xem thêm", "Indicators": "Thông số", "Show labels": "Hiển thị nhãn", "Warning Levels": "Mức cảnh báo", "Unit": "Đơn vị", "Value": "Giá trị", "Parameter": "Thông số", "Status:": "Trạng thái", "Latitude:": "Vĩ độ", "Longitude": "Kinh độ", "Address:": "Địa chỉ:", "Province:": "Tỉnh/Thành phố:", "Station Code:": "Mã trạm:", "Layer Switcher": "Chuyển lớp nền", "aaa": "", "Are you sure to approve?": "Bạn có chắc chắn phê duyệt?", "Are you sure to remove?": "Bạn có chắc chắn loại bỏ?", "FORBIDDEN": "Không đủ quyền để truy cập!", "bbb": "bbb", "Index": "Chỉ số", "click for more information": "Click để xem thêm", "Air Quanlity Index": "AQI", "Water Quanlity Index": "WQI", "AQI Indicators": "Thông số AQI", "WQI Indicators": "Thông số WQI", "MSG_CONFIRM_RUN_TASK": "Bạn có chắc chắn chạy?", "Number of Stations": "Số lượng trạm", "No data": "Không có dữ liệu", "JS_MSG_txtQcvnMin_less_txtQcvnMax": "Giá trị giới hạn max phải lớn hơn Giá trị giới hạn min", "MSG_STATION_NOT_CONFIG_QCVN": "Trạm chưa cấu hình QCVN.", "MSG_NO_DATA_SEARCH": "Không có dữ liệu trong khoảng thời gian:", "MSG_NO_DATA_EXPORT": "Không đủ dữ liệu để xuất data", "LBL_SUCSESS_CONNECT": "Kết nối thành công!", "FTP_SUCSESS_CONNECT": "Kết nối FTP và đọc cấu hình thành công!", "FTP_FAIL_CONNECT": "Kết nối FTP và đọc cấu hình không thành công!", "LBL_FAIL_CONNECT": "Kết nối không thành công!", "LBL_FAIL_CONNECT_FTP": "Không kết nối được máy chủ FTP. Xin hãy kiểm tra lại!", "LBL_IN_PUT_ALL": "Hãy nhập các trường bắt buộc!", "Schedule set successful":"Lập lịch thành công", "JS_MSG_ERROR_COMMAND_ID_REQUIRED" : "Chưa chọn lệnh", "JS_MSG_ERROR_START_TIME_REQUIRED" : "Chưa chọn giờ bắt đầu thực hiện lệnh", "JS_MSG_ERROR_END_TIME_REQUIRED" : "Chưa chọn giờ kết thúc thực hiện lệnh", "JS_MSG_ERROR_START_DATE_REQUIRED" : "Chưa chọn khoảng thời gian lập lịch lệnh", "JS_MSG_ERROR_END_DATE_REQUIRED" : "Chưa chọn khoảng thời gian lập lịch lệnh", "JS_MSG_ERROR_WEEKLY_REQUIRED" : "Chưa chọn lịch lặp lại theo tuần", "JS_MSG_ERROR_MONTHLY_REQUIRED" : "Chưa chọn lịch lặp lại theo tháng", "JS_MSG_ERROR_TIME_STARTEND_REQUIRED" : "Giờ bắt đàu lớn hơn giờ kết thúc", "JS_MSG_ERROR_DATE_STARTEND_REQUIRED" : "Thời gian bắt đầu lớn hơn thời gian kết thúc", "Please select a province!" : "Hãy chọn một tỉnh!", "Please select a province or an area!" : "Hãy chọn một tỉnh hoặc một vùng!", "Please select a station type!" : "Hãy chọn một thành phần môi trường!", "Please select a station type or an area!" : "Hãy chọn một thành phần môi trường hoặc một vùng!", "Please select a station type or province!" : "Hãy chọn một thành phần môi trường hoặc một tỉnh!", "Please select time!" : "Hãy chọn thời gian!", "alert_cant_delete": "Thông số đang được sử dụng, không thể xóa!", "alert_delete_success": "Xóa thành công!", "sure_to_delete":"Bạn có chắc muốn xóa!" }